Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej zaprasza dzieci i młodzież z terenu Gminy Kamionka Wielka  do wzięcia udziału w II Konkursie  Piosenki Dziecięcej – online.

Zapoznaj się z regulaminem i zasadami konkursu i przyślij nam swoje nagranie.
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Na Wasze zgłoszenia i nagrania czekamy do 30 września 2021 r.

Szczegóły w regulaminie poniżej.

Regulamin

Konkursu Piosenki Dziecięcej

Kamionka Wielka 2021.

1.Organizator festiwalu

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, zwany dalej Organizatorem. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu.

2.Cele konkursu:

– prezentacja twórczości wokalnej dzieci w wieku szkolnym,

– inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej                             z dziećmi,

– popularyzacja piosenki dziecięcej.

– zapewnienie dziecku ekspresji muzycznej, aktywności i twórczej działalności.

3.Uczestnicy konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z terenu Gminy Kamionka Wielka w wieku od 6 do 15 lat. Uczestnicy konkursu  biorą udział w określonych kategoriach na podstawie roku urodzenia:

kategoria l: 6 – 10 lat

kategoria II: 11 -15 lat

Do konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie soliści. Rodzice / Opiekunowie z chwilą wyrażenia zgody na przystąpienie do konkursu akceptują postanowienia regulaminu.

4.Przebieg konkursu

Wypełnione karty zgłoszeniowe i oświadczenia RODO w formie elektronicznej ( e-mail) wraz z nagraniem przyjmowane są do 30 września 2021 roku na adres:  gmkamionkagok@adres.pl

Uczestnik konkursu może wykonać i przesłać jedną piosenkę. Piosenka wykonywana jest przy akompaniamencie podkładu muzycznego bądź a capella (czyli sam śpiew bez akompaniamentu).

Repertuar wykonywanego utworu jest dowolny, z zastrzeżeniem, że piosenka powinna mieścić się w definicji piosenki dziecięcej, dostosowanej do wieku i możliwości wokalnych dziecka. Wykonania nagrywamy telefonem komórkowym, aparatem bądź kamerą w formacie mp4. Czas trwania wykonywanej piosenki nie może przekraczać 5 minut. Wyniki konkursu zostaną podane 15 października bieżącego roku na stronie internetowej organizatora konkursu.

Jury konkursu stanowią osoby wybrane przez organizatora. Jury oceni uczestników, kierując się następującymi kryteriami: dobór repertuaru, walory głosowe, wykonanie (interpretacji oryginalność wykonania) ogólne wrażenie artystyczne, prezentacja, pomysłowość.

Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zmianie. Festiwal ma charakter konkursu.

Jury przyznaje 3 nagrody za najlepsze występy w każdej kategorii wiekowej – miejsca (od 1 do 3).Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień w formie nagród rzeczowych lub innego podziału nagród.

Uwaga!

Laureci I,II,III miejsc ubiegłorocznego konkursu mogą wziąć udział w konkursie jedynie pod warunkiem przygotowania innej piosenki niż nagrodzonej w 2020 roku.

  1. Postanowienia końcowe
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
  3. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.
  4. Ze względu na obecną sytuację konkurs odbędzie się po raz II online.
  5. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie odbędzie się oficjalna uroczystość wręczenia nagród. Nagrody będzie można odbierać w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej.


Załącznik 1 (6)

Załacznik nr 2 klauzula rodo (4)

Skip to content