Nasza szkoła ma już swoje imię

UCHWAŁA NR XL/303/2021 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 14 października 2021 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jamnicy.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372), § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 502) oraz § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.) na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego – Rada Gminy Kamionka Wielka uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Szkole Podstawowej w Jamnicy imię Marii Skłodowskiej-Curie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) mgr Rafał Kamieński

Skip to content