„Chcemy żyć, życiem spokojnym …”Gminny Konkurs Plastyczny

Drodzy uczniowie zachęcamy was do udziału w konkursie plastycznym:

 „Chcemy żyć, życiem spokojnym …”

Regulamin konkursu

XXXII Gminnego Konkursu Plastycznego

 

 • 1. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej

 

 • 2. Celem konkursu jest:
 1. Popularyzacja twórczości plastycznej w środowisku szkolnym,
 2. Rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
 3. Umożliwianie przekazu w formie plastycznej wyobraźni i marzeń dziecka,
 4. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które poprzez indywidualną interpretację i niczym nieograniczoną wyobraźnię najcelniej ukażą temat konkursu.

 

 • 3 Założenia organizacyjne

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kamionka Wielka i oceniony zostanie w trzech kategoriach wiekowych: 6-10 lat i 11-15 lat. 15 lat

 

 • 4 Format pracy i techniki
 1. Format pracy nie może być większy niż A3.
 2. Praca (1 szt.) musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 3. Dopuszczalne techniki wykonania prac: malarstwo (oprócz malarstwa na szkle), grafika; rysunek wykonany ołówkiem, pastelami lub kredkami, collage.

 

 • 5 Zgłoszenie i ocena prac konkursowych

1.Prace należy przesłać pocztą lub osobiście na adres  Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka 5 lub dostarczyć do najbliższych placówek kultury: Świetlica Wiejska w Boguszy, Świetlica Wiejska w Mszalnicy, Wiejski Dom Kultury w Mystkowie (w godzinach otwarcia placówek).

Z tyłu pracy  prosimy podać imię i nazwisko, wiek dziecka (autora pracy) oraz kontaktowy numer telefonu do opiekuna. Do pracy należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą rodzica/opiekuna.

 1. Prace należy składać do dnia 04.04.2022 r. (do godziny 15:00).
 2. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 3. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje Jury.
 4. Jury pod uwagę weźmie: pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu oraz estetykę wykonania pracy.
 5. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

 

 • 6 Prawa autorskie i przepisy RODO 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu i Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.                                                          2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Zarządca Gminnego Ośrodka Kultury  Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka.
 1. Dane osobowe podawane w wiadomości będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • 7 Ogłoszenie wyników Konkursu Do dnia 20 kwietnia na stronie internetowej GOK zamieszczone będą wyniki konkursu.
 • 8 Nagrody 1. Jury wyłoni po 3 najciekawsze prace w każdej kategorii wiekowej. Przewiduje się także 6 wyróżnień. 2. Komisja ma prawo innego poddziału nagród. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.                                                                                                                                                3. Nagrody zostaną przekazane  w sposób uzgodniony z rodzicem/ opiekunem nagrodzonego.
 • 9 Postanowienia końcowe 1.Wsprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygnięcia dokonuje Organizator.                             2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania regulaminu w Internecie.                                                                      3. Prace po ocenie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.

  Regulamin plastyczny do wysłania

Skip to content