Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Jamnicy

Szkoła Podstawowa w Jamnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Jamnicy.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików nie jest dostępne cyfrowo w całości,
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły Podstawowej w Jamnicy,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy nie posiadają napisów i audiodeskrypcji.

Wyłączenia

  • poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła Podstawowa w Jamnicy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie spjamnica.edu.pl

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość wyświetlenia strony w szarości, w negatywie, z jasnym tłem,
  • podkreślenie linków,
  • czytelna czcionka.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Kupiec.
  • E-mail: spjamnica@op.pl
  • Telefon: 18 443 94 16

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamnicy
  • Adres: Jamnica 182,
    33-300 Jamnica
  • E-mail: spjamnica@op.pl
  • Telefon: 18 443 94 16

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Wejście do budynku szkoły usytuowane jest od podwórka – placu szkoły. Jest zadaszone i posiada kilka stopni schodowych.
  • Z tej samej strony obok jest wejście do przedszkola.
  • W dwukondygnacyjnym budynku nie ma wind, które umożliwiałoby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
  • Nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  • Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Skip to content