Obiady w szkole

Zasady korzystania z obiadów przez uczniów w Szkole Podstawowej w Jamnicy

  1. Chęć rozpoczęcia korzystania z obiadów od początku roku szkolnego należy zadeklarować w sekretariacie szkoły do dnia 5 września do godziny 10.00.
  1. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. Wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie szkoły (w godzinach 7.30 – 13.30) „z góry” do ostatniego dnia danego miesiąca za miesiąc następny. Osoby, które nie zapłacą w wyżej wymienionym terminie, będą wykreślone z listy bez możliwości dopisania w trakcie miesiąca..
  1. Rezygnację z zadeklarowanego korzystania z obiadów należy zgłosić w formie pisemnej lub ustnej w sekretariacie szkoły do 25 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc rezygnacji z obiadów.
  1. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z obiadów, rodzic będzie zobowiązany do pokrycia kosztów obiadów.
  1. Uczniowie, obecni w szkole, spożywają obiad na terenie placówki i nie wynoszą posiłków na zewnątrz.
  1. W dniu nieobecności dziecka w szkole rodzic ma prawo przyjść i odebrać obiad w godzinach 11.30 – 11.40.
  1. W przypadku, gdy rodzice nie zgłoszą się w w/w godzinach po obiad, posiłki te będą wydawane innym dzieciom na zasadzie repet lub dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
  1. Obiady nie będą wydawane w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
  1. Uczniowie spożywają obiad w klasach. Nad porządkiem i czystością w tym czasie czuwają panie z obsługi, wyznaczeni uczniowie dyżurni i nauczyciele.

Deklaracja korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej w Jamnicy – wersja pdf i wersja edytowalna.

Skip to content