Konkurs na projekt graficzny sztandaru szkoły

Konkurs na projekt graficzny sztandaru

dla Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jamnicy.

W związku z nadaniem Szkole Podstawowej w Jamnicy imienia Marii Skłodowskiej-Curie ogłaszamy Konkurs na projekt graficzny sztandaru dla Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jamnicy.

Regulamin konkursu

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Konkurs na projekt graficzny sztandaru dla Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jamnicy, zwanego dalej konkursem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamnicy i Rada Rodziców.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 • 2

Cel i temat

 1. Celem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją do powstania sztandaru szkolnego.
 2. Konkurs ma również na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzację działań plastycznych, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.
 3. Tematem konkursu jest nawiązanie w projekcie do postaci Marii Skłodowskiej-Curie – wielkiej uczonej.
 4. Projekt powinien uwzględniać następujące elementy:

1) awers – wzorzec urzędowy; prawa strona sztandaru nawiązująca do barw narodowych; wizerunek orła białego;

2) rewers – lewa strona sztandaru ma zawierać pełną nazwę szkoły: • Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz obraz graficzny związany z nadanym imieniem ( symbol, postać).

 • 3

Uczestnicy

 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób (w tym artystów plastyków).
 2. Przystąpienie do Konkursu oraz akceptacja poniższego Regulaminu następuje w momencie podpisania przez pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego reprezentującego niepełnoletniego uczestnika Karty zgłoszeniowej (Zał. Nr 1), którą należy przesłać lub dostarczyć wraz z pracą konkursową do siedziby Organizatora.
 • 4

Warunki uczestnictwa

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace konkursowe, wykonane wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną w jednej z wybranych skal: 1:1, 1:2, lub 1:4 (wymiar sztandaru 100×100 cm).
 2. Projekty należy dostarczyć w wersji papierowej oraz zapisać na płycie CD.
 3. Praca musi być opisana. Do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszeniową będącą załącznikiem Nr 1 do Regulaminu. Brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wyłączeniem pracy z Konkursu ze względów formalnych.
 4. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.
 5. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.
 6. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania).
 7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 • 5

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace plastyczne należy dostarczyć lub przesłać wraz z kartą zgłoszenia do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jamnicy do 15 stycznia 2022 r. z dopiskiem „Konkurs na projekt sztandaru”. Adres: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jamnicy Jamnica 182 33-300 Nowy Sącz.
 2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
 • 6

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Członków komisji powołuje Organizator.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Dyrektor Szkoły, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 3. Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji, lecz nie później niż do 20 stycznia 2022 r.
 4. Komisja dokona wyboru najlepszej pracy konkursowej oraz przyzna wyróżnienia
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do wykorzystania całych projektów bądź ich części lub wykorzystania więcej niż jednego projektu.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Odwołania nie zostaną uwzględnione.
 • 7

Nagrody

 1. Nagroda główna:
 • wykonanie sztandaru wg zwycięskiego projektu;
 • pamiątkowa tabliczka z nazwiskiem autora projektu, która zostanie umieszczona w gablocie, w której przechowywany będzie sztandar;
 • zaproszenie autora jako gościa honorowego na uroczystość poświęcenia sztandaru;
 1. Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia najciekawszych prac, których autorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz zaproszenia na uroczystość poświęcenia sztandaru. Wyróżnione prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatora.
 2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 3. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w holu szkoły.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
 5. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej telefonicznie lub mailowo.
 6. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora konkursu

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu (18) 443 94 16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej szkoły, który jest tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
Skip to content